ANTIDISCRIMINARE


[H]LGBTQ+UNITED Brașov – ANTIDISCRIMINARE

Legislație

Legislaţie: totalitatea actelor normative în vigoare într-un teritoriu sau într-un anumit domeniu.

Secțiunea conține resurse utile în acest sens.

Manual interdisciplinar privind asistența grupurilor vulnerabile – ghid elaborat pentru sprijinirea cetățeanului și a sistemului de justiție
Manualul interdisciplinar privind asistența grupurilor vulnerabile/ categoriilor defavorizate vine în sprijinul sistemului de justiție și al cetățeanului și este elaborat în cadrul Proiectului “Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS” (Proiectul), finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia. Beneficiarul și liderul de parteneriat al Proiectului este Uniunea Națională a Barourilor din Romania (UNBR) în colaborare un partenerul Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ).
Propuneri de schimbări legislative și de politici publice din domeniul locuirii [RO]
Guvernul trebuie să iniţieze o revizuire completă a legislaţiei actuale privind locuirea, având în vedere asigurarea unor mecanisme de protecţie sporită și efectivă a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, eliminarea evacuărilor forţate, excluderea atribuţiilor autorităţilor locale de introducere de criterii pentru accesul la locuinţe sociale, prevenirea și sancţionarea în mod efectiv a segregării rezidenţiale și a rasismului de mediu.
Raport național privind dreptul la informare și la servicii de sprijin – situația victimelor violenței domestice [RO]
Proiectul “Îmbunătățirea serviciilor de sprijin din perspectiva victimelor – VICATIS“ este finanțat de Programul Justiție al Uniunii Europene (UE) prin Cererea de propuneri de proiecte JUST-JACC-VICTAG-2016, pentru o mai bună implementare a Directivei 2012/29/EU de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (Directiva Victimelor).
An overview on hate crime and hate speech – Country Profile ROMANIA [EN]
Acest raport a fost redactat în cadrul proiectului „eMore –Monitoring and reporting online hate speech in Europe” și își propune să informeze factorii de decizie politici și de decizie, precum și persoanele deja implicate în domeniul antidiscriminării (ONG-uri, grupuri de victime, profesioniști din domeniul juridic etc.) – în România, precum și în alte state membre ale UE – despre fenomenele discursului instigator la ură și infracțiunii motivată de ură în România. Astfel, raportul conține o analiză a cadrului legal național relevant, prezentarea datelor privind infracțiunile motivate de ură, care sunt disponibile publicului în România, precum și a măsurilor de prevenire și combatere a discriminării, discursurilor instigatoare la ură și infracțiunilor motivate de ură.
Modulul psiho-pedagogic: Formarea inițială a cadrelor didactice pentru incluziunea tuturor copiilor [RO]
Formarea inițială a cadrelor didactice prin modulul psiho-pedagogic, implementat de Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul universităților din țară, nu include în curriculumul-nucleu și/ sau în curriculumul extins, în mod obligatoriu, noțiuni de educaţie incluzivă, diversitate sau nediscriminare. Astfel, lipsesc sau sunt prea puține elementele care ghidează un profesor în gestionarea unei clase diverse și sprijinirea tuturor copiilor pentru a-și atinge potențialul.
Standarde de calitate în educație din perspectiva nediscriminării și a diversității [RO]
Manualele sunt elaborate pe baza programelor și sunt aprobate de Ministerul Educației. Programele și manualele, alături de activitatea individuală a profesorilor, sunt instrumentele de bază din perspectiva transmiterii valorilor unei societăți democratice prin sistemul educațional.
Avocatura pro bono – indicator al funcționării profesiei într-o democrație reală [RO]
Serviciile juridice pro bono, sau avocatura pro bono, se referă la asistența juridică oferită în mod gratuit de către avocați persoanelor vulnerabile, fără mijloace financiare sau care fac parte din grupuri marginalizate. Solicităm profesiei avocaților din România, prin structurile sale de organizare și decizie, și în consultare cu organizații ale/ce acordă sprijin persoanelor vulnerabile, să ia în discuție și să reglementeze acordarea de servicii juridice pro bono pentru cauze ce țin de drepturi fundamentale și accesul egal la justiție pentru persoane ce aparțin unor grupuri vulnerabile.
Combating hate crimes – Guide for practitioners and decision-makers [EN]
Prezentul material are scopul de a oferi înțelegerea fenomenului infracțiunilor motivate de ură și a efectelor sale drept cadru de acțiune strategică în combaterea infracțiunilor motivate de ură, dar și abordarea problemelor specifice relevante pentru România în acest domeniu; și își propune să tragă un semnal de alarmă foarte serios cu privire la o nevoie extremă de schimbare a paradigmei în modul în care România se ocupă de infracțiunile de ură.
Social Fieldwork Research Child Participation in Justice Report Romania, 2012
O analiză națională a situației copiilor implicați în proceduri judiciare (în calitate de victime și martori în cadrul procedurilor penale și ca parte a procesului civil) a dezvăluit că România nu are un sistem de justiție juvenilă adecvat sau chiar un sistem de justiție adaptat nevoilor copilul.
Justiția în interesul copilului – perspectivele și experiențele specialiștilor. Rezumat raport european
Rezumatul raportului european. Tuturor statelor membre ale Uniunii Europene (UE) le revine obligația de a se asigura că interesele superioare ale copiilor sunt considerate prioritare în cadrul oricărei acțiuni care îi afectează.
  • 1
  • 2

ABONEAZĂ-TE!


[H]LGBTQ+UNITED Brașov

NEWSLETTER