ANTIDISCRIMINARE


[H]LGBTQ+UNITED Brașov – ANTIDISCRIMINARE

Resurse antidiscriminare

Discriminare directă

Orice deosebire, excludere sau preferință în detrimentul unei persoane, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, sex, orientare sexuală etc. în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Discriminare indirectă

O prevedere, un criteriu, o practică aparent neutră care pune într-o situație de dezavantaj persoane pe motiv de gen, rasă, orientare sexuală etc. , față de alte persoane aparținând grupului majoritar.

Sursa: https://www.crj.ro/wp-content/uploads/2021/02/GLOSAR-Intersect-2020.pdf

Există un loc la școală pentru toți copiii din România?
Dreptul la nediscriminare și dreptul de a beneficia și accesa educația în condiții de echitate pentru toți copiii nu sunt încă valorificate în România. Monitorizări independente[ arată că există, în continuare, îngrijorări profunde cu privire la copiii romi, copiii cu dizabilități, copiii solicitanți de azil și refugiați, tineri LGBTI (lesbiene, homosexuali, bisexuali, transgender, intersex), copiii care trăiesc în zone rurale si care sunt în continuare supuși discriminării în ceea ce privește accesul la educație, cât și accesul la îngrijiri medicale și nivel de trai. De asemenea, fetele se confruntă în continuare cu discriminare multiplă și sunt mai expuse violenței și excluziunii.
Broșura „Abecedar de antidiscriminare: Etnie, orientare sexuală și identitate de gen din perspectivă intersecțională”
Proiectul „INTERSECT – Altfel despre discriminare” dorește să pună pe agenda publică intersecționalitatea și discriminarea multiplă, din perspectiva persoanelor rome LGBT+.
Nediscriminarea în educație. O analiză a situației actuale din perspectiva nediscriminării în mai multe sectoare ale sistemului educațional românesc [RO]
Educația si accesul la educație au început să fie abordate, în ultimele decenii, din ce în ce mai mult din perspectivă de drepturile omului, de respectare a demnitații umane. Drepturile omului în ceea ce privește educația implică trei dimensiuni care sunt interconectate și doar prin adresarea concomitentă a celor trei se pot realiza: dreptul la acces la educație, dreptul la educație de calitate, dreptul la respect în mediul școlar.
Propuneri de schimbări legislative și de politici publice din domeniul locuirii [RO]
Guvernul trebuie să iniţieze o revizuire completă a legislaţiei actuale privind locuirea, având în vedere asigurarea unor mecanisme de protecţie sporită și efectivă a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, eliminarea evacuărilor forţate, excluderea atribuţiilor autorităţilor locale de introducere de criterii pentru accesul la locuinţe sociale, prevenirea și sancţionarea în mod efectiv a segregării rezidenţiale și a rasismului de mediu.
Raport direcționarea, evaluarea și informarea victimelor infracțiunilor: România
Acest raport face parte din proiectul Best Practices in Victims’ Support: Referrals, Information, Individual Assessment (VICToRIIA) – în română: Bune Practici în Sprijinirea Victimelor: Direcționare, Informare și Evaluare Individuală. Scopul proiectului este de a evalua sprijinul acordat victimelor infracțiunilor în Lituania, România, Italia și Portugalia și de a analiza în ce măsură legislația națională și serviciile sunt în concordanță cu prevederile Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (Directiva Victimelor).
Standarde de calitate în educație din perspectiva nediscriminării și a diversității [RO]
Manualele sunt elaborate pe baza programelor și sunt aprobate de Ministerul Educației. Programele și manualele, alături de activitatea individuală a profesorilor, sunt instrumentele de bază din perspectiva transmiterii valorilor unei societăți democratice prin sistemul educațional.
Avocatura pro bono – indicator al funcționării profesiei într-o democrație reală [RO]
Serviciile juridice pro bono, sau avocatura pro bono, se referă la asistența juridică oferită în mod gratuit de către avocați persoanelor vulnerabile, fără mijloace financiare sau care fac parte din grupuri marginalizate. Solicităm profesiei avocaților din România, prin structurile sale de organizare și decizie, și în consultare cu organizații ale/ce acordă sprijin persoanelor vulnerabile, să ia în discuție și să reglementeze acordarea de servicii juridice pro bono pentru cauze ce țin de drepturi fundamentale și accesul egal la justiție pentru persoane ce aparțin unor grupuri vulnerabile.
Social Fieldwork Research Child Participation in Justice Report Romania, 2012
O analiză națională a situației copiilor implicați în proceduri judiciare (în calitate de victime și martori în cadrul procedurilor penale și ca parte a procesului civil) a dezvăluit că România nu are un sistem de justiție juvenilă adecvat sau chiar un sistem de justiție adaptat nevoilor copilul.
Justiția în interesul copilului – perspectivele și experiențele specialiștilor. Rezumat raport european
Rezumatul raportului european. Tuturor statelor membre ale Uniunii Europene (UE) le revine obligația de a se asigura că interesele superioare ale copiilor sunt considerate prioritare în cadrul oricărei acțiuni care îi afectează.
Despre intersecționalitate
Proiectul “INTERSECT – Altfel despre discriminare” se adresează specific romilor LGBT+ și dorește să pună pe agenda publică intersecționalitatea și discriminarea multiplă, ca la final să avem date despre discriminarea romilor LGBT+ și despre ce este nevoie și cum se poate acționa concret, pentru a preveni și combate această discriminare.

ABONEAZĂ-TE!


[H]LGBTQ+UNITED Brașov

NEWSLETTER